קבעו איתנו פגישה

תקנון מבצעים:

תקנון מבצעים:


עורכת המבצע


1. המבצע נערך על דלתות אלפיים (2008) בע"מ (להלן "דלתות 2000") שמענה הרשום הוא רח' המתכת 38, אשדוד, בלבד.

 

תנאים כלליים


1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיו ינוהל המבצע בעיתונות ובאתרי האינטרנט השונים בהם מפרסמים דלתות 2000 (להלן: "המבצע").

2.השימוש בתקנון זה בלשון זכר הנו לצורך הנוחיות בלבד והתקנון מתייחס גם ללשון נקבה.

3. השימוש בלשון יחיד מתייחסת גם לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

4. כותרות הסעיפים, ככל שקיימות, הן לצרכי ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

5.בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה.

6. אזורים בהם תקף המבצע : גבול צפוני – רעננה ; גבול דרומי - באר שבע; גבול מזרחי - ירושלים.

7. כל המשתתף במבצע מקבל עליו את תוכן תקנון זה.


תוכן המבצע


8.ברכישת 4 דלתות ומעלה מסוג יוניק קלאסיק, דלת עמידה בנזקי מים (ב-7 הס"מ התחתונים) בגווני אגוז או אלון מולבן, בעלת משקוף פולימרי מוקצף וכנף במילוי פלקסבורד, מחירה של כל דלת יהיה 1,490 ₪. (להלן: "מחיר המבצע").

ברכישת 4 דלתות ומעלה מסוג יוניק קלאסיק, דלת עמידה בנזקי מים (ב-7 הס"מ התחתונים) בגוון מטריקס לבן בעל טקסטורה מיוחדת, בעלת משקוף פולימרי מוקצף וכנף במילוי פלקסבורד, מחירה של כל דלת יהיה 1,590 ₪. (להלן: "מחיר המבצע").

9.מחיר המבצע כולל: עלות המשקוף + כנף + ידית + צירים + התקנה +הובלה +מע"מ..   

10. תשלום עבור ההתקנה ישולם במזומן בעת הזמנת הדלתות. את סכום העסקה (מלבד התשלום למתקין) ניתן לחלק ל-24 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

 

תקופת המבצע

 

11. המבצע יסתיים לכל המאוחר ביום 31/12/2018 (להלן: "תקופת המבצע").

 

שונות

12. המבצע נערך בכפוף לתקנון זה.

13. אין בתנאי המבצע כדי לגרוע מכל הגנה או זכות המוקנית לדלתות 2000 על פי כל דין.

14. דלתות 2000 רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, אזורים, תאריכים, תקופת המבצע, סוג הדלתות על פי שיקול דעתה המוחלט.

15. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יוותרו בתוקף בהתאם להוראות כל דין.

16. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, דלתות 2000 שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקצר את תקופת המבצע, לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות במבצע, ולבטל את המבצע בכל עת.

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פי נוהל המבצע.